Danh Mục: Bản quyền tác giả

Quyền liên quan và đặc điểm của quyền liên quan

Quyền liên quan đến quyền tác giả gọi tắt là quyền liên quan là “ Quyền của tổ chức, cá nhân đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình đã được mã hóa”  Quyền liên quan đến quyền tác giả được bảo hộ theo hai phương diện.

Quyền liên quan và đặc điểm của quyền liên quan

Quyền liên quan đến quyền tác giả gọi tắt là quyền liên quan là “ Quyền của tổ chức, cá nhân đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình đã được mã hóa”  Quyền liên quan đến quyền tác giả được bảo hộ theo hai phương diện.

Thứ nhất, đó là các quyền nhân thân, quyền tài sản của các cá nhân, tổ chức thực hiện việc chuyển tải, truyền đạt tác phẩm tới công chúng thông qua việc biểu diễn tác phẩm, sản xuất bản ghi âm, ghi hình và phát sóng tác phẩm.

Thứ hai, đó là tổng hợp các quy định của phảp luật để xác định các và bảo vệ các quyền nhân thân và quyền tài sản của cá nhân, tổ chức đối với cuộc biểu diễn tác phẩm, cá nhân, tổ chức sản xuất bản ghi âm, ghi hình, phát sóng cuộc biểu diễn hoặc ghi âm, ghi hình, phát sóng tác phẩm.

Đặc điểm của quyền liên quan

Hoạt động của các chủ thể quyền liên quan chính là hành vi sử dụng tác phẩm đó. Là người tổ chức sản xuất băng đĩa ghi âm, ghi hình cuộc biểu diễn, tổ chức phát sóng  buổi biểu diễn và các chủ thể khác sử dụng tác phẩm như ca sĩ, nghệ sĩ trình bày thơ, cá nhân hay tổ chức sản xuất đĩa ghi hình đề định hình một hoặc nhiều tác phẩm hội họa... Bên cạnh các quyền được pháp luật ghi nhận và bảo vệ, các chủ thể sử dụng tác phẩm còn có các nghĩa vụ đối với tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả.

Đối tượng bảo hộ có tính nguyên gốc

Tính chất này của quyền liên quan được thể hiện ở nhiều khía cạnh khác nhau, nó có thể là kết quả của lao động sáng tạo và mang dấu ấn cá nhân. Chẳng hạn, việc trình bày bài hát của ca sĩ, trình bày bản nhạc không lời của nghệ sĩ piano luôn mang tính sáng tạo và mang đậm dấu ấn cá nhân.

Tính nguyên gốc của quyền liên quan còn được thể hiện ở việc quyền liên quan chỉ được xác định theo các đối tượng của quyền liên quan được tạo ra lần đầu tiên . Tính nguyên gốc của quyền liên quan giúp chúng ta có thể xác định được ai là chủ thể của quyền liên quan và theo đó xác định được hành vi xâm phạm của quyền liên quan. Tất cả các bản ghi âm, ghi hình cuộc biểu diễn, chương trình phát sóng nếu không mang tính gốc đều bị coi là sự sao chép và không được thừa nhận quyền liên quan đến đối tượng đó.