Danh Mục: Bản quyền tác giả

Quyền đăng ký bảo hộ thiết kế bố trí

Tổ chức, cá nhân đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất cho tác giả dưới hình thức giao việc, thuê việc, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.

Tổ chức, cá nhân sau đây có quyền đăng ký thiết kế bố trí:

Tác giả tạo ra thiết kế bố trí bằng công sức và chi phí của mình;

Tổ chức, cá nhân đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất cho tác giả dưới hình thức giao việc, thuê việc, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.

b) Trường hợp nhiều tổ chức, cá nhân cùng tạo ra hoặc đầu tư để tạo ra thiết kế bố trí thì các tổ chức, cá nhân đó đều có quyền đăng ký và quyền đăng ký đó chỉ được thực hiện nếu được tất cả các tổ chức, cá nhân đó đồng ý.

c) Người có quyền đăng ký thiết kế bố trí có quyền chuyển giao quyền đăng ký cho tổ chức, cá nhân khác dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản, để thừa kế hoặc kế thừa theo quy định của pháp luật, kể cả trường hợp đã nộp đơn đăng ký.

Về phạm vi bảo hộ: Pháp luật quy định các đối tượng sau không được bảo hộ dưới danh nghĩa của thiết kế bố trí và sẽ không được cấp giấy chứng nhận đăng kí: Nguyên lí, quy trình, hệ thống, phương pháp, được thực hiện bởi mạch tích hợp bán dẫn; thông tin, phần mềm chứa trong mạch tích hợp bán dẫn.

Thực chất, các đối tượng nêu trên được xem như là hậu tố phái sinh của một thiết bố trí đã được tạo ra một cách hoàn chỉnh và đưa vào khai thác. Trong khi đó, thiết kế bố trí được cấp giấy chứng nhận đăng ký ở đây chỉ là cấu trúc không gian của các phần tử mạch do đó mà các đối tượng trên sẽ không được ghi nhận dưới danh nghĩa của một thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn.

Hành vi xâm phạm quyền đối với thiết kế bố trí mạch tích dẫn

Các hành vi sau đây bị coi là xâm phạm quyền của chủ sở hữu thiết kế bố trí:
a) Sử dụng thiết kế bố trí được bảo hộ hoặc bất kỳ phần nào có tính nguyên gốc của thiết kế bố trí đó trong thời hạn hiệu lực của văn bằng bảo hộ mà không được phép của chủ sở hữu;
b) Sử dụng thiết kế bố trí mà không trả tiền đền bù theo quy định về quyền tạm thời quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ.