Danh Mục: Sở hữu trí tuệ

Đăng ký bản quyền tác phẩm mỹ thuật ứng dụng

Tác phẩm mỹ thuật ứng dụng là tác phẩm được thể hiện bởi đường nét, màu sắc, hình khối, bố cục với tính năng hữu ích có thể gắn liền với một đồ vật hữu ích, được sản xuất hàng loạt bằng tay hoặc bằng máy như: biểu trưng; hàng thủ công mỹ nghệ; hình thức thể hiện trên sản phẩm, bao bì sản phẩm.

 

Tác phẩm mỹ thuật ứng dụng là tác phẩm được thể hiện bởi đường nét, màu sắc, hình khối, bố cục với tính năng hữu ích có thể gắn liền với một đồ vật hữu ích, được sản xuất hàng loạt bằng tay hoặc bằng máy như: biểu trưng; hàng thủ công mỹ nghệ; hình thức thể hiện trên sản phẩm, bao bì sản phẩm.

Tác phẩm mỹ thuật ứng dụng là một trong những đối tượng bảo hộ quyền tác giả được quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ.

Công ty Tam Viet Luat tư vấn cho khách hàng các vấn đề:

+   Tư vấn hành lang pháp lý liên quan đến Bản quyền tác giả tác phẩm mỹ thuật ứng dụng;

+   Tư vấn hồ sơ tài liệu chuẩn Bảo hộ bản quyền tác phẩm mỹ thuật ứng dụng;

+   Tư vấn cách đàm phán tiến hành việc chuyển nhượng, cho phép sử dụng, chuyển thể, sao chép tác phẩm;

+   Tư vấn cho bạn phương pháp viết nội dung tác phẩm;

Thủ tục đăng ký bảo hộ tác phẩm mỹ thuật ứng dụng bao gồm:

-      Tờ khai đăng ký bản quyền tác giả đối với tác phẩm mỹ thuật ứng dụng: Tờ khai phải được làm bằng tiếng Việt và do chính tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả hoặc người được ủy quyền nộp đơn ký tên và ghi đầy đủ thông tin về người nộp đơn, tác giả, chủ sở hữu tác phẩm; tóm tắt nội dung tác phẩm thời gian, địa điểm, hình thức công bố; cam đoan về trách nhiệm đối với các thông tin ghi trong đơn.

-      Giấy uỷ quyền, nếu người nộp đơn là người được uỷ quyền

-      Biên bản cam đoan của tác giả

-      Biên bản giao việc trong trường hợp tác phẩm mỹ thuật ứng dụng tạo ra trên cơ sở giao việc

-      Giấy uỷ quyền nếu người nộp đơn là người được uỷ quyền

-      Tác phẩm cần đăng ký (2 bản) và giải trình về tác phẩm (2 bản)

-      Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa;

-      Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả;

-      Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu tác phẩm thuộc sở hữu chung.

-       Hai bản in tác phẩm đăng ký, Cục Bản quyền tác giả Văn học - Nghệ thuật có trách nhiệm lưu giữ một bản và giao lại một bản cho tổ chức, cá nhân đăng ký sau khi cấp Giấy chứng nhận.