Danh Mục: Sở hữu trí tuệ

Đăng ký bản quyền tác phẩm kiến trúc

 Tác phẩm kiến trúc là các bản vẽ thiết kế dưới bất kỳ hình thức nào thể hiện ý tưởng sáng tạo về ngôi nhà, công trình xây dựng, quy hoạch không gian (quy hoạch xây dựng) đã hoặc chưa xây dựng.

 

 Tác phẩm kiến trúc là các bản vẽ thiết kế dưới bất kỳ hình thức nào thể hiện ý tưởng sáng tạo về ngôi nhà, công trình xây dựng, quy hoạch không gian (quy hoạch xây dựng) đã hoặc chưa xây dựng. Tác phẩm kiến trúc bao gồm các bản vẽ thiết kế về mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt, phối cảnh, thể hiện ý tưởng sáng tạo về ngôi nhà, công trình, tổ hợp công trình kiến trúc, tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan của một vùng, một đô thị, hệ thống đô thị, khu chức năng đô thị, khu dân cư nông thôn.

Theo quy định của pháp luật thì tác phẩm kiến trúc cũng là một đối tượng được bảo hộ bằng cách đăng ký bản quyền cho tác phẩm kiến trúc. Tuy quyền tác giả được hình thành kể từ khi tác phẩm được sáng tạo và thể hiện dưới một hình thức nhất định. Việc bảo hộ tác phẩm kiến trúc không phải thủ tục bắt buộc để hưởng quyền tác giả. Nhưng đó là một thủ tục cần thiết để tác giả tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, đặc biệt là khi có tranh chấp xảy ra.

Hồ sơ đăng ký bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm kiến trúc bao gồm:

 - Đơn xin đăng ký về quyền tác giả, quyền sở hữu tác phẩm phải được viết bằng tiếng Việt. 

- Hai bản sao tác phẩm đăng ký bảo hộ trong đó thể hiện đầy đủ và rõ ràng ý tưởng sáng tạp của tác phẩm kiến trúc bằng bản vẽ thiết kế và hai bộ ảnh đen trắng đối với sa bản và mô hình  (nếu có)

- Giấy ủy quyền nếu người nộp đơn là người được ủy quyền;

- Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn nếu ngừi nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, thừa kế;

- Văn bản đồng ý của các chủ sở hữu nếu quyền tác giả thuộc sở hữu chung;

- Văn bản đồng ý của đồng tác giả nếu tác phẩm có đồng tác giả;

- Bản sao chứng minh thư của tác giả;