Danh Mục: Sở hữu trí tuệ

Đăng ký bản quyền nhiếp ảnh

Nhiếp ảnh là quá trình tạo ra hình ảnh bằng tác động của ánh sáng với phim hoặc thiết bị nhạy sáng. Nhiếp ảnh được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khoa học, sản xuất (ví dụ như trong quang khắc) và kinh doanh, cũng như sử dụng nhiều hơn trực tiếp của mình cho nghệ thuật, mục đích giải trí, sở thích, và thông tin đại chúng.

Nhiếp ảnh là quá trình tạo ra hình ảnh bằng tác động của ánh sáng với phim hoặc thiết bị nhạy sáng. Nhiếp ảnh được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khoa học, sản xuất (ví dụ như trong quang khắc) và kinh doanh, cũng như sử dụng nhiều hơn trực tiếp của mình cho nghệ thuật, mục đích giải trí, sở thích, và thông tin đại chúng. Bên cạnh đó, nhiếp ảnh là một trong những môn nghệ thuật mà nhiều nghệ sĩ đam mê sáng tạo. Về khía cạnh pháp lý, tác phẩm nhiếp ảnh cũng là một đối tượng được pháp luật Việt Nam bảo hộ dưới hình thức bản quyền tác giả.

Tài liệu và thủ tục

-      Hai (02) chứng minh nhân dân của tác giả.

-      Giấy Ủy quyền theo mẫu của Tâm Việt Luật soạn thảo. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký, đóng dấu và chuyển lại cho Vista 02 bản.

-      Giấy cam đoan theo mẫu của Tâm Việt Luật soạn thảo.

-      Quyết định giao nhiệm vụ theo mẫu của Tâm Việt Luật soạn thảo. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký, đóng dấu và chuyển lại cho Tâm Việt Luật 02 bản.

-      Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (bản sao có công chứng), 2 bản.

-      Bộ ảnh chụp tác phẩm đăng ký, 2 bộ.

Các dịch vụ của Tam Viet Luat:

- Soạn thảo bộ hồ sơ phục vụ cho việc đăng ký bản quyền tác giả bộ ảnh chụp tại Cục Bản Quyền Tác Giả;

- Đăng ký bản quyền tác giả tại Cục Bản Quyền Tác Giả;

- Thay mặt khách hàng tiến hành mọi thủ tục pháp lý cần thiết tại cơ quan chức năng cho đến khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả.

- Thời hạn để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả là 10 – 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ.